Dňa 3.6.2019 sa budú konať na každej triede - triedne ZRŠ ohľadom výberu jedného rodiča do Rady školy od šk.r. 2019/2020.
                    Bližšie informácie poskytnú pani učiteľky na každej triede.
                   
                     Dňa 5.6.2019 sa uskutoční plenárne ZRŠ v 6. tr. o 16:00 hod. (1.bod - voľba člena za rodičov do Rady školy od šk.r. 2019/2020)
 
 •  

 •  

 •    Cez letné prázdniny bude MŠ zatvorená od 01.07.2019 - 02.08.2019 a od 26.08.2019 do 30.08.2019

 •  

 • Oznam pre deti z našej MŠ

 • Dochádzka detí počas letných prázdnin sa do ZŠ a MŠ Považské Podhradie 169, Považská Bystrica zapisuje osobne v dňoch 13.6.2019 a 14.6.2019 v čase od 14:00 hod do 16:00 hod. v priestoroch EP Považské Podhradie 162, Považská Bystrica.

 • Zo svojej MŠ je potrebné si priniesť: prefotenú kartičku poistenca, prefotený evidenčný lístok, prefotené splnomocnenie zákonného zástupcu k preberaniu detí

 • EP Považské Podhradie 162, Považská Bystrica je otvorená prvé tri júlové týždne - 1.7.2019 - 19.7.2019

 • EP Šebešťanová 5, Považská Bystrica je otvorená prvé dva júlové týždne - 1.7.2019 - 12.7.2019

 •                                                                             Mgr. Dagmar Chrabačková

 •                                                                riaditeľka ZŠ a MŠ Považské Podhradie 

 •  

 •  

 • Riaditeľka Materskej školy Grznára 1441,01707 Považská Bystrica oznamuje,

 • že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v šk.roku 2019/2020 bude v termíne od 02.05. 2019 - 31.05.2019                                                                                                                                                                                                                                                  

 •     Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti/podpísanej obidvoma zákonnými zástupcami a kompletne vyplnenej/,ktorú odovzdajú v uvedenom termíne spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast a potvdením  o povinnom očkovaní, ktoré však nemá vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.                                                                                                                                                                                                                                Rozhodnutie o prijatí resp.neprijatí dieťaťa si príde zákonný zástupca prevziať v termíne od 17.6.-21.6.2019.                                                                                                                                                                                                                              Podmienky prijímania detí do materskej školy /interné/ :

 • 1.Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti                

 • 2.Prednostne sa prijímajú deti:

 • -ktoré dovŕšili piaty rok veku

 • -s odloženou povinnou školskou  dochádzkou

 • -dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 • -spravidla deti,ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu

 • -časová postupnosť podania prihlášky

 • -mladšie ako tri roky,ktoré majú osvojené hygienické návyky/ak budú voľné miesta/  až po umiestnení všetkých detí nad 3 roky v meste-nielen žiadosti v našej materskej škole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Riaditeľka MŠ                                                                                                                                                                           Mgr. Eva Martausová                

 

Dávame do pozornosti informácie o blížiach sa aktivitách, akciách, čo máme za sebou a pod... a tým Vás pozývame do jednotlivých "oddelení" našej webovej stránky :) 

 Fotografie z akcií budeme poskytovať na usb na konci školského roka :)

 

 

Informácie pre rodičov novoprijatých detí :

-          prevádzka MŠ je od 6:00 - 16:00

-          strava, príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ v súlade s VZN Mesta PB vo výške 11 € / mesačne a poplatok do ZRŠ / 3 €  mesačne t.j. polročne 15 € sa bude uhrádzať v priebehu septembra, termíny budú včas oznámené

-          ostatné informácie poskytnú p.učiteľky na triedach 

Adaptačný proces :

Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. Dĺžka adaptácie vychádza z predchádzajúcich skúseností a individuálnych osobitostí toho ktorého dieťaťa a konzultácií so zákonným zástupcom dieťaťa. 1-2 hodiny denne, resp. poldenný prípadne celodenný pobyt

 Úspešnosť adaptácie podmieňuje : 

-          jednotnosť

-          dôslednosť

-          trpezlivosť zo strany rodičov a učiteliek

Úloha rodiča :

 -          nelúčiť sa dlho / pri dlhom lúčení dieťa zneistie nakoľko neobvyklé správanie rodiča podporí jeho strach

-          podľa možností neprerušovať pobyt v MŠ

-          zosúladiť poriadok doma a MŠ

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

 Kontakt:  *Mobil : 0911 436 231*